دوره آموزشی دیابت

دیابت بیماری مزمن و پیشرونده ای که تا کنون حدود 9 درصد جمعیت جهان را گرفتار کرده، از بیماری هایی است که به علت نیاز مادام العمر بیماران به مصرف داروهای خاص، بخشی عظیمی از اقتصاد دارویی جهان را پشتیبانی می کند و بار مالی سنگینی را نیز بر فرد و کشور تحمیل می نماید….