اعراض نفسانی

اگر بخواهیم یک تعریف ساده از این واژه بگوییم: اعراض نفسانی یعنی رویدادهایی که در روح و نفس ما رخ می دهد. و معنای طبی -طب سنتی- آن : اثر پذیرفتن قوة حیوانی -قوة حیاتی- و دگرگون شدن حال این قوه است.  یعنی مثلا فرض کنید یک محرکی عارض بر روح آدم شود و عکس‌العملی…