بخش اول


با توجه به اینکه در طب سنتی بهترین غلات گندم است و بهترین نان ها هم نان گندم است، در این بخش در ابتدا ویژگی های گندم سالم را بررسی می کنیم.

دوره تخصصی نان خوب از نظر طب سنتی ایران02

و در ادامه نگاهی داریم به انواع دسته بندی نان بر اساس چهار شاخص :

_ کیفیت آرد و میزان سَبوس

_ نحوه آماده سازی خمیر

_ نحوه پخت

_ ضخامـت

و تاثیر هر کدام در  سلامت و یا بیماری های افراد. 

دوره تخصصی نان خوب از نظر طب سنتی ایران03