خواب وبیداری ( بخش اول )

خواب یکی از اصول مهم سلامتی بخش بدن انسان است. نظم خواب و بیداری در حفظ سلامتی و درمان بیماری ها اهمیت بسیار داشته و عدم تعادل در آن نیز می تواند زمینه ساز بیماری های مختلف گردد. کسی که خواب خوبی داشته باشد مسلما بیداری خوبی دارد و این اصل تغییرناپذیر طبیعت است.خواب بر…