هفته چهارم

آرامش خود را حفظ کنید.

 • آرامش بزرگترین هدیه ای است که می توانید به وجود خود هدیه کنید. چون آرامش موجب می شود نظم و انضباط در عملکردهای بدن ایجاد شود و همه افعال جسمی و روحی شما صحیح و به موقع رخ دهد و حتی در سایه آرامش اشکالات و نقائص موجود با مدیریت صحیح طبیعت سریعتر ترمیم و اصلاح می گردد.
 • آرامش و سلامتی رابطه ای نزدیک با یکدیگر دارند.
غذا را خوب و آرام بجوید

هفته اول

 • غذا را آرام بخورید.
 • غذا را خوب بجوید.
 • از امروز سعی کنید هر لقمه را 30 بار بجوید و و حتما تعداد جویدن را بشمارید.
 • آرام غذا خوردن و خوب جویدن غذا از اولین شروط سلامت هضم است. هضم اول در طب سنتی ما از دهان شروع می شود و تا انتهای معده ادامه می یابد. جویدن کامل
 • هضم معدی و سایر هضم ها بهتر و کاملتر رخ می دهد. آمیخته شدن کامل بزاق و آنزیم های گوارشی دهانی با غذا نیز در مرحله جویدن و نگاه داشتن بیشتر غذا در مرحله دهانی رخ می دهد که خود در انجام هضم بهتر غذا بسیار مؤثر است.

از طرفی آرام غذا خوردن و جویدن خوب و کامل موجب می شود تا فرد به موقع احساس سیری کند و از مصرف غذای بیش از حد نیاز که غالبا در اثر عجله هنگام غذا خوردن رخ می دهد جلوگیری شود. عادت غلطی که از عوامل شناخته شده چاقی و برخی بیماری های متابولیکی است. امروزه ثابت شده است که جویدن خوب و کامل غذا از وقوع بیماری دیابت پیشگیری می کند و حتی در بیماران دیابتی موجب کاهش قند خون و تأثیر کاملتر داروهای ضد دیابت می شود.

غذا را خوب و آرام بجوید

هفته اول

 • غذا را آرام بخورید.
 • غذا را خوب بجوید.
 • از امروز سعی کنید هر لقمه را 30 بار بجوید و و حتما تعداد جویدن را بشمارید.
 • آرام غذا خوردن و خوب جویدن غذا از اولین شروط سلامت هضم است. هضم اول در طب سنتی ما از دهان شروع می شود و تا انتهای معده ادامه می یابد. جویدن کامل
 • هضم معدی و سایر هضم ها بهتر و کاملتر رخ می دهد. آمیخته شدن کامل بزاق و آنزیم های گوارشی دهانی با غذا نیز در مرحله جویدن و نگاه داشتن بیشتر غذا در مرحله دهانی رخ می دهد که خود در انجام هضم بهتر غذا بسیار مؤثر است.

از طرفی آرام غذا خوردن و جویدن خوب و کامل موجب می شود تا فرد به موقع احساس سیری کند و از مصرف غذای بیش از حد نیاز که غالبا در اثر عجله هنگام غذا خوردن رخ می دهد جلوگیری شود. عادت غلطی که از عوامل شناخته شده چاقی و برخی بیماری های متابولیکی است. امروزه ثابت شده است که جویدن خوب و کامل غذا از وقوع بیماری دیابت پیشگیری می کند و حتی در بیماران دیابتی موجب کاهش قند خون و تأثیر کاملتر داروهای ضد دیابت می شود.

غذا را خوب و آرام بجوید

هفته اول

 • غذا را آرام بخورید.
 • غذا را خوب بجوید.
 • از امروز سعی کنید هر لقمه را 30 بار بجوید و و حتما تعداد جویدن را بشمارید.
 • آرام غذا خوردن و خوب جویدن غذا از اولین شروط سلامت هضم است. هضم اول در طب سنتی ما از دهان شروع می شود و تا انتهای معده ادامه می یابد. جویدن کامل
 • هضم معدی و سایر هضم ها بهتر و کاملتر رخ می دهد. آمیخته شدن کامل بزاق و آنزیم های گوارشی دهانی با غذا نیز در مرحله جویدن و نگاه داشتن بیشتر غذا در مرحله دهانی رخ می دهد که خود در انجام هضم بهتر غذا بسیار مؤثر است.

از طرفی آرام غذا خوردن و جویدن خوب و کامل موجب می شود تا فرد به موقع احساس سیری کند و از مصرف غذای بیش از حد نیاز که غالبا در اثر عجله هنگام غذا خوردن رخ می دهد جلوگیری شود. عادت غلطی که از عوامل شناخته شده چاقی و برخی بیماری های متابولیکی است. امروزه ثابت شده است که جویدن خوب و کامل غذا از وقوع بیماری دیابت پیشگیری می کند و حتی در بیماران دیابتی موجب کاهش قند خون و تأثیر کاملتر داروهای ضد دیابت می شود.